ขั้นตอนการดำเนินการ

งานเตรียมก่อนการก่อสร้าง

งานออกแบบ
 • ออกแบบร่าง : แปลน/รูปด้าน 1 ด้าน/รูป 3 มิติ (ใช้เวลาประมาณ 2 - 4 สัปดาห์)
 • เอกสารลูกค้าต้องเตรียม : สำเนาฉโนดที่ดิน
 • ค่ามัดจำเขียนรูป 3 มิติ ประมาณ 7,000-17,000 บาท (ตามขนาดบ้าน)
 • ในกรณีที่ลูกค้าตกลงสร้างโดยใช้ทีมผู้รับเหมาของบริษัทฯ จะคืนค่ามัดจำเขียนรูป 3 มิติให้
งานเขียนแบบก่อสร้าง
 • เขียนแบบก่อสร้าง (ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์)
 • ค่าใช้จ่ายเล่มแบบก่อสร้างพร้อมลายเช็นต์สถาปนิกและวิศวกรประมาณ 25,000-45,000 บาท (ตามขนาดบ้าน)
งานขออนุญาตก่อสร้าง
 • ยื่นแบบก่อสร้างพร้อมรายการคำนวณโครงสร้างที่เทศบาล (ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์)
 • เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาฉโนดที่ดิน
ยื่นกู้ธนาคาร (ถ้ามี)
 • ลูกค้าเป็นผู้ยื่นกู้ (ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์)
 • เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) ใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาล (มีอายุประมาณ 1 ปี)
งานขอสาธารณูปโภค
 • ขอไฟฟ้าชั่วคราว
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) ฉโนดที่ดิน 3) หนังสือมอบอำนาจ
 • ขอน้ำประปาชั่วคราว
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) ฉโนดที่ดิน 3) หนังสือมอบอำนาจ
  ค่าใช้จ่ายในการประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปาประมาณ 15,000 บาท

งานก่อสร้าง

 • เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (ตัดถางต้นไม้,ถมที่ดิน) *ลูกค้าออกค่าใช้จ่ายเอง
 • งานวางผัง
 • งานเข็มเจาะ
 • งานฐานรากและเสาตอม่อ
 • งานคานคอดินและเทพื้น
 • งานทำเสาและ โครงหลังคา
 • งานมุงแผ่นหลังคา ก่ออิฐ พร้อมฝังท่อไฟ
 • งานฉาบปูน และปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
 • งานทำฝ้าเพดานและปูกระเบื้องพื้น
 • งานติดตั้งประตู - หน้าต่างและติดตั้งสุขภัณฑ์
 • งานติดตั้งดวงโคมและทาสี พร้อมเก็บงาน
งานก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 7-12 เดือน ขึ้นกับขนาดบ้าน
(หากมีงานอินทีเรียจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 เดือน)

งานเตรียมส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

งานขอเลขที่บ้าน
 • ถ่ายรูปงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จประมาณ 80% เพื่อเตรียมขอให้กองช่างตรวจการก่อสร้าง
 • เขียนคำร้องที่เทศบาลเพื่อตรวจการก่อสร้าง
 • ขอเลขที่บ้านที่ว่าการอำเภอ
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) ฉโนดที่ดิน 3) หนังสือมอบอำนาจ 4) ใบรับรองงานก่อสร้างจากเทศบาล
งานขอสาธารณูปโภค
 • งานขอมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) ฉโนดที่ดิน 3) หนังสือมอบอำนาจ
 • งานขอโอมมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราวเป็นมิเตอร์ถาวร
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) ฉโนดที่ดิน 3) หนังสือมอบอำนาจ